Ostali programi/projekti

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda te Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Zajednički program „Europa dostupna svima“ , proveden je u suradnji sa još 9 udruga DMS i Savezom DMSH, a financirala ga je Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. U sklopu programa od 28. – 30.11.2005. godine održane su trodnevne radionice na temu „EU i Hrvatska“, a 08.05.2006. u Slavonskom Brodu održana je Javna tribina povodom Dana EU, u suradnji sa Uredom za Europske integracije Brodsko-posavske županije. Tema tribine je također bila „EU i Hrvatska“. 28. srpnja 2006. u sklopu programa održano je i predavanje na temu „Prema pristupačnoj Europi“ i „Konvencija u UN o ljudskim pravima osoba s invaliditetom.

Drugi zajednički program (proveden u suradnji sa Savezom DMSH) bio je Program “SOS MS komunikacija i umrežavanje udruga”.

U sklopu provedbe projekta Saveza DMSH pod nazivom: "Primjena EU Kodeksa dobre prakse o pravima i kvaliteti življenja osoba oboljelih od multiple skleroze u Hrvatskoj" čiji je glavni donator bila Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, održana je u dva navrata trodnevna edukacija za lokalne udruge članice.

Početkom 2007. godine provodio se i projekt računalnog opismenjavanja članova pod nazivom „Osnaživanje, unapređenje znanja i vještina oboljelih od MS-a“. Projekt je financiralo MZSS. Kroz projekt se članovima pružilo osnovno znanje rada na računalu, kako bi ih se potaknulo na nove kanale komuniciranja i povezivanja s okolinom, podiglo im se samopouzdanje i poboljšala kvaliteta života. U projekt je bilo uključeno 15 članova, većina teže pokretna i mlađe životne dobi, iako je bilo i par starijih koji su se uključili u provedbu ovog projekta.

Od rujna 2008. do lipnja 2009. provodio se i projekt „Osnaživanje, poticanje vještina i znanja osoba s MS-om – uključivanje u život lokalne zajednice“ za čiju  provedbu su bila osigurana sredstva od strane MZSS. Cilj projekta je bio poboljšanje kvalitete života oboljelih od MS-a, osvještivanje o mogućnostima ponovnog osposobljavanja, poticanje i njegovanja preostalih vještina, kreativno izražavanje i ispunjavanje slobodnog vremena, svladavanje fizioloških, psiholoških ili socijalnih ograničenja, usvajanje novih vještina, savladavanja stresa i straha,vraćanje samopouzdanje, unaprjeđenje odnosa prema drugima, jačanje pozitivne samosvijesti  te poticanje oboljelih da aktivno sudjeluju u životu lokalne zajednice i svojih obitelji, upoznavanje lokalne zajednice sa posjedovanjem vještina bez obzira na invalidnost, jačanje osjećaja pripadnosti društvu. Projekt se provodio  na području Brodsko-posavske županije ( u prostorijama udruge u Slavonskom Brodu i prostorijama Kluba Društva u Novoj Gradiški).

Tijekom 2009. godine udruga je sudjelovala i u provedbi projekta Saveza društava multiple skleroze Hrvatske pod nazivima „Pravo na rad- osiguranje životne egzistencije za osobe s invaliditetom“ ,kao suorganizator, organizirajući predavanje u sklopu provedbe projekta u prostorijama udruge i u provedbi projekta Saveza DMSH “Nacionalna strategija za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom“, organizirajući predavanje za osobe s invaliditetom sa područja Nove Gradiške i mjestima koji gravitiraju tom gradu. Na predavanja su pozivani članovi udruge, osobe s invaliditetom bez obzira da li su članovi udruga, a imaju želju čuti predavanje, predstavnici lokalnih vlasti (gradskih i županijskih), državnih institucija i poslovni subjekti.